top of page

בית ב, הושעיה

בית חדש בישוב הושעיה בשטח של 170 מ"ר, כולל מעטפת להרחבה עתידית בקומה העליונה. 

 

הבניה הסתיימה בשנת 2017.

bottom of page