top of page

הצעה לבית ספר יסודי,  לבון, משגב

X

הצעה לתכנון בית ספר יסודי בישוב לבון שבמשגב. בית הספר מתוכנן כך שיוכל להיבנות בשלבים, תוך פגיעה מינימאלית בנוף ובישוב הסמוך.

בין העקרונות העומדים בבסיס התכנון - כל אזור תחום בית הספר משמש כמרחב  למידה, התכנון מאפשר גמישות מירבית וחלוקה משתנה לחללי למידה בגדלים שונים, קנה המידה של בית הספר הוא אנושי ומותאם לילדים קטנים, מבני בית הספר משתלבים במרחב ובסביבה הצומחת, ומאפשרים גישה ישירה מן הכיתות לחצרות ולטבע הסובב. 

בית הספר מתוכנן כך שלא יפגע במראה הגבעה הירוקה הקיימת כיום באתר, אלא משתלב בנוף ובטרסות וכרמי הזיתים הקיימים בשטח. 

רצף גגות ירוקים על מבני הכיתות תורמים להשתלבות בנוף, מסייעים לצמצום האנרגיה ומשפרים את הבידוד במבנים.  השיפועים והטופוגרפיה הטבעית מאפשרים יצירת מקומות כינוס טבעיים בשני קצות בית הספר, ומהווים נקודות עוגן למפגש, לימוד ומשחק.

שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל נפרדים מתנועת כלי הרכב ומאפשרים גישה בטוחה לילדים אל בית הספר וממנו.  

 

bottom of page