top of page

הר שכניה

התכנית הינה תכנית מפורטת למרכז ציבורי אזורי הנוסף למרכז השרותים המועצתי הממוקם בישוב רקפת. מרכז זה ישרת את ישובי הר שכניה - שכניה, קורנית ומנוף והישובים הסמוכים ויכלול מוסדות ציבור תעסוקה, מסחר, שטחים פתוחים, מתקנים הנדסיים, דרכים וחניות.
התכנית כוללת בנוסף למרכז האזורי גם מגרשים למגורים בתמהיל מגוון ובצפיפות גבוהה יותר מן המקובל בישובים אלו, המאפשר דיור בר השגה לזוגות צעירים ולאוכלוסיה מבוגרת ומשמר רצף דמוגרפי רב דורי. יחד עם זאת, משמרת התכנית את אופי הישובים.

205-0546739 בינוי 07_09_2022_edited.jpg
plan.png
19.jpg
20.jpg
17.jpg
25_edited.jpg
bottom of page